Verantwoording

Algemeen

De Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel richt zich vooral op het aandachtsgebied armoede. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal.

De activiteiten in Sint-Michielsgestel maken dit werk mogelijk. De vereniging kent een beleidsplan waarin de prioriteiten worden bepaald en een begroting van middelen en inzet van vrijwilligers die die onze activiteiten mogelijk maken. Het bestuur wordt verkozen volgens de statuten (laatstelijk herzien op 21 juni 2022) en legt jaarlijks verantwoording af in een jaarrekening en een jaarverslag. Een samenvatting hiervan is op verzoek te verkrijgen bij de voorzitter.

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel is lid van Vincentiusvereniging Nederland. Deze maakt deel uit van  de internationale Society of Saint Vincent de Paul, die actief is in meer dan 130 landen met bijna een miljoen leden. Zij is geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Vincentiusvereniging Nederland is voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap. Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke afdelingen in het land eigen accenten in de activiteiten. Zij werkt samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven. In zo’n 70 Nederlandse gemeenten is er een lokale Vincentiusvereniging. Zo ook in de gemeente Sint-Michielsgestel.

 

Kamer van Koophandel

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel’, (vroeger bekend onder namen als ‘Vincentiusvereniging van de Heilige Jacobus’, en ‘Conferentie van den H. Jacobus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo’, is ingeschreven in de Kamer van Koophandel  onder nummer KVK 40219796. Zie ook onder geschiedenis.

 

Post- en bezoekadres

Zie onder contact

 

Doelstelling

De Vereniging richt zich op het aandachtsgebied armoede op lokaal niveau. Kijk hier voor onze missie.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Activiteiten van de Vereniging

De Vereniging heeft het aandachtsgebied armoede vertaald naar de navolgende activiteiten:

Zie onder activiteiten

Het werven van middelen

Middelen worden verkregen door giften ontvangen van diverse organisaties en personen (veelal door gerichte benadering), met name ten behoeve van de activiteiten

Het beheer van het vermogen van de Vereniging en de besteding ervan

Van belang is het navolgende onderscheid te maken:

  • voor activiteiten (bestemmingsreserves)
  • algemene middelen (niet geoormerkte middelen)

Middelen geoormerkt voor activiteiten

Elke activiteit wordt georganiseerd door een werkgroep. Zij beheert de door het  bestuur van de Vereniging aan haar toevertrouwde middelen. Voorts bepaalt zij de besteding ervan binnen de door het bestuur van de Vereniging aangegeven kaders (op basis van de statuten).  De werkgroepen rapporteren over de uitvoering van de activiteiten, periodiek tijdens de bestuursvergaderingen van de Vereniging en jaarlijks in een activiteitenverslag.

Algemene middelen

Het bestuur van de Vereniging beheert de algemene middelen en bepaalt de besteding ervan binnen de kaders die de statuten aangeven.  Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn 640 voor de Jaarverslaggeving (RJ 640 – Organisaties zonder winststreven). Deze jaarrekening wordt opgenomen in het jaarverslag. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat en een samenvatting wordt gepubliceerd op de website van de Vereniging. Jaarlijks legt het bestuur in de algemene vergadering van de Vereniging verantwoording af over het beheer van het vermogen en de besteding ervan. De kascommissie brengt in deze vergadering  verslag uit van haar bevindingen van het onderzoek van de jaarrekening.

 

Namen en functies van de bestuurders

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit: zie bestuur

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een vaste onkostenvergoeding.

 

Activiteitenverslag en financiële verantwoording

Bijgewerkt 23 februari 2024