Privacy en disclaimer

Disclaimer

De op de site getoonde informatie is door Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel (hierna: Vincentius) met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.
Vincentius aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Vincentius.
Vincentius behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Vincentius.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Contact

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan met ons contact worden opgenomen.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verstrekt

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en activiteiten van Vincentius, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een mail of contactformulier aan Vincentius heeft verstrekt. Of omdat u vrijwilliger bent bij Vincentius.

Vincentius kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres, om met u te communiceren en voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt;
 • Indien u van de diensten of activiteiten  van Vincentius gebruik maakt, ook uw financiële en gezinsgegevens, voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt;
 • Wanneer u een aanvraag doet om cliënt te worden van Vincentius, zullen we – of een van onze partners zoals de Voedselbank Boxtel – in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven;
 • Wanneer u als vrijwilliger wilt meehelpen, verwerken wij uw contactgegevens voor het doelmatig functioneren van het onderdeel waarvoor u activiteiten uitvoert;
 • Als u een donatie wilt doen aan Vincentius verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en indien van toepassing, dat u wilt dat uw donatie anoniem blijft.

Waarom Vincentius gegevens nodig heeft

Vincentius Sint-Michielsgestel verwerkt uw persoonsgegevens om als goede-doelen- en vrijwilligersorganisatie te kunnen functioneren, bijv.:

 • Gebruikers van de diensten, deelnemers aan activiteiten en vrijwilligers van Vincentius te registeren;
 • Met hen te communiceren, persoonlijk, post, telefonisch of via databerichten (SMS, Whatsapp);
 • Om persoonlijke hulp te kunnen verlenen;
 • Het plannen en organiseren van vrijwilligerstaken;
 • Hij bijhouden van een financiële administratie;
 • Het communiceren met vertrouwde partners indien dat noodzakelijk is voor de hulpverlening.

Hoe lang de Vincentius gegevens bewaart

Vincentius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo worden persoonsgegevens van cliënten en vrijwilligers bewaard, zolang u vrijwilliger of cliënt bent van Vincentius. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien daar geen noodzaak voor is.

Delen met anderen

Vincentius verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de (hulpverlenings)afspraak met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijv. de gemeentelijke Sociale dienst.

Voor sommige diensten kan Vincentius ook een externe partij inschakelen, indien aan die partij de opdracht wordt gegeven persoonsgegevens te verwerken waarvoor Vincentius zelf verantwoordelijk bent. Bijv. de Voedselbank. In al deze gevallen maakt Vincentius met deze derde afspraken over de veiligheid van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Vincentius worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. (Momenteel gebeurt dat niet). Vincentius kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Vincentius maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de sleuteltrefwoorden van de Vincentius bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Klik hier voor het privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de Vincentius te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Vincentius heeft hier geen invloed op.
De Vincentius heeft Google geen toestemming gegeven om via de Vincentius verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan secretaris@vincentiusgestel.nl. Vincentius zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van de opgeslagen gegevens

De Vincentius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vincentius maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De beveiligde toegang tot de leden-, cliënten-, en vrijwilligersadministratiesystemen is beperkt tot de leden van het bestuur van Vincentius. Andere personen hebben geen toegang.

De beveiligde toegang tot het financieel systeem is beperkt tot de penningmeester en de leden van het bestuur van Vincentius. Andere personen hebben geen toegang.

Vrijwilligers kunnen bestanden met persoonsgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld voor de uitreiking van voedselpakketten of de organisatie van een sinterklaasmiddag). Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.

Vragen en klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Vincentius verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Vincentius

Verzoeken, vragen of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan de secretaris van de Vincentiusvereniging. De contactgegevens vindt u achter deze link.

Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht. Indien het Vincentiusvereniging het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de Vereniging richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Contact

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het privacybeleid kunt u met ons contact opnemen.

De website www.vincentiusgestel.nl is een website van de Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel. Voor meer informatie over de organisatie kijk dan  hier.