Armoedebeleid in verkiezingsprogramma’s 2022 Sint-Michielsgestel vergeleken

De gemeenteraadsverkiezing van Sint-Michielsgestel komt er aan. Op 16 maart 2022 kunnen we in Gestel stemmen op niet minder dan 9 politieke partijen.

Algemene hulp bij het kiezen

Voor hulp bij het kiezen aan de hand van stellingen, klik dan hier op de Stemwijzer. Armoedebeleid is bij deze stemwijzer geen selectiecriterium.

Standpunten armoedebeleid van partijen op een rij

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel heeft voor jou de standpunten van partijen over armoedebeleid op een rij gezet. Als je dit onderwerp belangrijk vindt om je stemgedrag mee te laten bepalen, kun je dit overzicht hieronder gebruiken om deze partijen te vergelijken. Welke zijn hun uitgangspunten en hoe concreet zijn ze met wat ze beloven? En welke partijen hebben de in 2020 Raadsbreed aangenomen aanbevelingen van het Rekenkamerrapport over armoedebeleid in hun verkiezingsprogramma opgenomen?

De belangrijkste aanbevelingen van het Rekenkamer waren:

 • Gemeente moet regiefunctie in het armoedebeleid op zich nemen
 • Richt je als gemeente op de risicocategorieën voor armoede en benader deze pro-actief en betrek meer de relevante netwerkpartijen
 • Borg dat er voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is.

Armoedebeleid heeft de aandacht alle partijen

Vier van de 9 partijen partijen hebben een of meerdere aanbevelingen van het Rekenkamerrapport overgenomen. Alle 9 partijen spreken over armoedebeleid in hun programma en hebben uitgangspunten beschreven, maar niet iedereen is even concreet als het gaat over wat men dan wil aanpakken om het armoedebeleid te verbeteren.  Vier partijen gaan in hun verkiezingsprogramma deels in op de aanbeveling ‘Richt je als gemeente op de risicocategorieën voor armoede en benader deze pro-actief en betrek meer de relevante netwerkpartijen’.

Meerdere partijen richten hun aandacht op kinderen. CDA noemt kinderen als doelgroep en betrekt verenigingen; D’66 noemt kinderen als doelgroep; Gestelse coalitie noemt ouderen, nieuwe Nederlanders en jongeren als doelgroep en betrekt organisaties.Groen links/PvdA herhaalt als enige partij enkele aanbevelingen van het Rekenkamerrapport, noemt kinderen als doelgroep en betrekt een organisatie. PPA noemt ook kinderen als doelgroep en betrekt organisaties. Aan twee andere belangrijke aanbevelingen: ‘Gemeente moet regiefunctie in het armoedebeleid op zich nemen’ resp. ‘Borg dat er voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is’ besteden partijen, behalve Groen links/PvdA, in de partijprogramma’s geen aandacht.

Vincentius vraagt aandacht voor dromen van kinderen

 

Ca. 1000 personen leven in Gestel in armoede!

Hoeveel mensen leven eigenlijk in armoede? Uit het Rekenkameronderzoek Armoedebeleid Sint-Michielsgestel van 4 september 2020 blijkt dat ongeveer 1.000 inwoners van Sint-Michielsgestel in armoede zouden leven. Daaronder bijvoorbeeld zo’n 170 kinderen, waarschijnlijk zo’n 100 bijstandsgerechtigden en bijvoorbeeld ook een aantal 90-plussers. In Sint-Michielsgestel is ongeveer 3,5% van de bevolking arm.

Vincentius betrokken in het armoedenetwerk

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel ondersteunt, in samenwerking met de Gemeente Sint-Michielsgestel en armoedeorganisaties, zo goed mogelijk mensen en gezinnen met kinderen die in armoede leven. We bieden persoonlijke hulp als die noodzakelijk is en geen andere instantie meer kan helpen.

Vincentius is al sinds 1851 diep geworteld in de samenleving van de Gestelse dorpen, door haar activiteiten met ca. 60 vrijwilligers voor de doelgroep. Zoals met de wekelijkse Voedselbank-uitdelingen (2 x per week) aan ca. 50 armoedegezinnen, de kinderactiviteiten voor jonge gezinnen, individuele financiële hulp en de jaarlijkse kerstpakkettenactie voor 200 gezinnen die in armoede leven.
Vincentius heeft daarnaast goede contacten met o.a. de voedsel-, speelgoed en kledingbanken, kringloopwinkels en neemt deel aan het armoedenetwerk in de Gemeente, met o.a. Bint Welzijn. Twee jaar geleden heeft Vincentius Schuldhulpmaatje Sint-Michielsgestel opgericht om zo meer doelgericht preventief te werken.

Overzicht standpunten politieke partijen over armoedebeleid

Hieronder volgen de relevante paragrafen uit de verkiezingsprogramma’s. Per partij (in alfabetische volgorde) geven we hierna een beschrijving van hun uitgangspunten, concrete voornemens en de link naar de eigen website:

 • CDA
 • D’66 Sint-Michielsgestel
 • De Gestelse coalitie
 • Dorpsgoed
 • GroenLinks-PvdA Sint-Michielsgestel
 • Podium5
 • PPA
 • VVD Sint-Michielsgestel

 

CDA Sint-Michielsgestel (nu 4 raadszetels)

Uitgangspunten

 • Iedereen doet mee. Financiële (on)mogelijkheden van ouders mogen geen belemmering vormen voor gelijke ontwikkelingskansen voor de kinderen in Sint-Michielsgestel. Alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan school, het schoolreisje, schoolprojecten en minstens één structurele naschoolse sportactiviteit.

Wat wil men gaan doen

 • De gemeente blijft dankbaar gebruikmaken van de landelijke Klijnsma-gelden (bestrijding van armoede onder kinderen) en ziet erop toe dat die gelden daadwerkelijk ten goede komen aan kinderen die dat nodig hebben
 • De financiële situatie van ouders mag kinderen niet belemmeren om mee te doen aan schoolactiviteiten of lid te worden van een sportverenging; zo nodig springt de gemeente bij
 • De gemeente stimuleert dat de bestrijding van eenzaamheid door meer mensen en verenigingen wordt opgepakt.
 • “zorgen dat je voor … sportactiviteiten je dorp niet uit hoeft. En dat ook mensen met een smalle beurs mee kunnen doen” (artikel in De Brug 3 feb. 2022)
 • “versterking van de één loketfunctie van bureau Wegwijs” (artikel in De Brug 3 feb. 2022)

D’66  Sint-Michielsgestel (nu 1 raadszetel)

Uitgangspunten

 • Gemeente voor iedereen | Jeugd en armoede | Ambitie: D66 wil dat alle mensen mee kunnen doen.
 • D66 vindt dat alle inwoners mee moeten mogen doen. Wanneer dit niet via betaald werk mogelijk is, zetten we erop in dat mensen in ieder geval betrokken blijven via sport of vrijwilligerswerk. Daarbij verdienen kinderen, ouderen en chronisch zieken speciale aandacht.

Namens Cees Koopmans werd daaraan per mail op 5 maart nog toegevoegd:

 • “dat kinderen van gezinnen die leven in armoede met (financiële) ondersteuning van de gemeente naar sportverenigingen of muziek- of toneelles of iets dergelijks kunnen.
 • komen tot een situatie waarin meer inwoners mee kunnen doen.
 • We willen ons in bredere zin inzetten voor een sterker sociaal domein”

Wat wil men gaan doen

 • Zolang voedselbanken nodig zijn, willen we dat deze bereikbaar blijven voor de mensen die dit nodig hebben. Kinderen moeten daarbij in het bijzonder altijd kunnen rekenen op gezond en gevarieerd eten.
 • D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelkansen krijgen als alle andere kinderen. De gemeente moet de verantwoordelijkheid nemen het proactief (financieel) mogelijk te maken dat ook deze kinderen gewoon naar sport of muziekles kunnen.
 • “zorg … dat kinderen die opgroeien in armoede naar sportles en muziekles kunnen. De gemeente heeft de gezinnen in kaart en zou dit moeten stimuleren, zonder dat het kind een stempel krijgt “ (artikel in De Brug 3 feb. 2022)
 • “…een andere manier om dorpen duurzaam te maken is om meer aandacht te geven aan preventie en positieve gezondheid. Natuurlijk zonder betuttelend te zijn. Het gaat erom dat er altijd gezonde keuzes beschikbaar zijn . Bijvoorbeeld op scholen , in kantines en via voedselbanken…” (artikel in De Brug 3 feb. 2022)
 • “De route daarheen is er een waarbij we én de beleidsambtenaar en het relevante netwerk (onderwijs, verenigingen, organisaties zoals Vincentius, de voedselbank etc..) bij elkaar brengen om juist samen na te denken en te bepalen hoe we dit het beste kunnen regelen en wat daarvoor dan nodig is (tijd, geld, overige middelen).” (toevoeging op 5 maart)
 •  en in de aankomende raadsperiode naar manieren zullen zoeken om partijen in het sociaal domein (denk dan aan de voedselbanken, welzijnsorganisaties, onderwijs, vrijwilligersorganisaties etc…) te ondersteunen. “(toevoeging op 5 maart)

De Gestelse coalitie (nu 2 raadszetels)

Op de website hebben we geen verkiezingsprogramma aangetroffen, wel speerpunten
Uitgangspunten

 • “Het Sociale Domein: Iedereen telt mee | Het gaat hier om het ‘verbeteren van de leefsituatie van onze inwoners.’ En natuurlijk willen wij dat!
 • De meest kwetsbaren hoor je niet.” Het is onze taak – als politiek – om hun stem te laten horen. Hen te helpen daar waar mogelijk. Denk aan ouderen die vereenzamen, gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, nieuwe Nederlanders op zoek naar een veilig thuis of jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen.”

Wat wil men gaan doen

 • “Wij moeten ons inzetten om deze mensen te vinden en ervoor te zorgen dat zij niet verdwalen in de regelgeving en de bureaucratie.
 • Armoedebestrijding & eenzaamheid: Ervoor zorgen dat de vrijwilligersorganisaties – zoals de Vincentiusvereniging, de Voedsel- & Kledingbank, het Wijkplein en de KBO’s – hun werk goed kunnen doen, o.a. door subsidies in stand te houden en met hen in gesprek te blijven over wat hen bezighoudt.
 • Toegankelijkheid & regelgeving: Als je hulp nodig hebt, dan wil je weten waar je moet zijn en wat er mogelijk is. Die informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn op een manier die past bij jouw situatie. Leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau en digitale vaardigheden mogen daarin geen belemmering vormen.
 • Inburgering: We willen voldoen aan onze maatschappelijk plicht om nieuwe Nederlanders een thuis te bieden in onze gemeente. Maar dit is niet vrijblijvend: Van beide kanten moet duidelijk zijn wat we van elkaar verwachten.”

Dorpsgoed (nu 3 raadszetels)

Uitgangspunten

 • “DorpsGoed heeft aandacht voor armoede binnen gezinnen en huishoudens. Om dit te bestrijden is er ondersteuning nodig voor deze groep door middel van de bestaande voorzieningen.”

Wat wil men gaan doen

Mariska Sturkenboom schreef op 27 januari dat Dorpsgoed vindt dat

 • de gemeente meer regie moet nemen op armoede en daar spreken we de gemeente regelmatig op aan. Via de raadsvergadering maar ook in artikelen: Armoede in Gestel, sinds 2017 ligt er geld op de plank! – Dorpsgoed. We hebben verschillende suggesties gedaan om dit geld te besteden, maar het wordt niet echt opgepakt.
 • Daarbij willen we dat de bestaande voorzieningen beter bekend zijn bij de mensen die er gebruik van kunnen maken.  
 • Juist in een gemeente als Sint-Michielsgestel, waar veel mensen wonen die het relatief goed hebben, blijft armoede een belangrijk onderwerp. Het wordt snel vergeten dat het er is. “

 

GroenLinks-PvdA Sint-Michielsgestel (nu ieder 1 raadszetel)

GroenLinks en de PvdA in de gemeente Sint-Michielsgestel nemen met één kandidatenlijst en één programma deel aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2022.
Uitgangspunten

 • “Mensen rond of onder het minimumloon krijgen concrete steun | Steun voor de mensen die het nodig hebben
 • De helft van de mensen die op of onder het minimumloon zitten, heeft toch gewoon een baan of werkt voor zichzelf. Ook zij hebben recht op hulp van de gemeente. De meesten van hen weten gewoon niet dat ze dat recht hebben of durven er niet om te vragen.
 • Zorgen voor elkaar, dat is meer dan mooie woorden | Armoede, …. In onze dorpen zijn veel gezinnen die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En er zijn gezinnen die zelfs dát niet kunnen, die voortdurend in de problemen zitten. Dat kunnen we niet accepteren. Dit vraagt om een stevige aanpak, de gemeente moet hier het voortouw nemen…
 • … Waar we als gemeente wel echt verschil kunnen maken zijn thema’s als eenzaamheid, armoedebeleid en (deels) werk en inkomen. Ook dat zijn thema’s waarbij direct, laagdrempelig contact heel belangrijk is. Die rol kan de gemeente spelen en daar zouden we meer aandacht voor moeten hebben. Het huidige college heeft enkele zaken in gang gezet, maar de urgentie bij die genoemde onderwerpen is beperkt.
 • De problematiek in een notendop | Er zijn grote inhoudelijke uitdagingen in de gemeente Sint-Michielsgestel: …..Veiligheid, sociale cohesie, armoede en sociaal domein zijn permanente aandachtsgebieden, maar daar spelen op dit moment minder urgent dingen …”

Wat wil men gaan doen

 • “We willen actief gaan zoeken naar die groep en ze de helpende hand bieden. Overigens zou de invoering van een basisinkomen ook deze problemen oplossen
 • Via de diverse instanties moeten alle mensen die zo kommervol leven worden opgespoord. Er zijn wettelijke mogelijkheden waar deze mensen gebruik van kunnen maken om wat meer lucht te krijgen. Veel mensen weten dat niet of durven er uit schaamte niet naar te vragen. Wij vinden dat de gemeente met dit probleem actief aan de slag moet!
 • De Vincentiusvereniging zorgt in onze gemeente voor het uitdelen van voedsel. Zij verdienen alle ondersteuning van de gemeente om hun goede werk te doen.
 • Armoedebeleid | De Rekenkamercommissie van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft in 2020 een waardevol rapport gepubliceerd over het armoedebeleid in de gemeente. Belangrijke conclusies waren dat de gemeente meer regie moet nemen in het armoedebeleid en mensen die mogelijk hulp nodig hebben actiever moeten worden benaderd. In Sint-Michielsgestel is het gemiddelde inkomen relatief hoog. Maar er zijn veel gezinnen die grote moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat heeft een groot effect op volwassenen, maar zeker op kinderen en hun ontwikkeling.
 • De gemeente heeft meerdere regelingen om mensen die het nodig hebben te ondersteunen. Niet iedereen is daarvan op de hoogte. De gemeente moet – zeker in het belang van kinderen in een gezin – actief op zoek gaan naar gezinnen die extra hulp kunnen gebruiken om de nodige steun te bieden. De Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel beheert het voedseluitdeelpunt in onze gemeente en verdient waar nodig steun en ondersteuning”.
  Link naar website

Podium5 (nu 0 raadszetels)
Uitgangspunten

 • “Wij van Podium5, zien een krachtige gemeenschap voor ons, waarin mensen wat voor elkaar willen én kunnen betekenen. Werken aan een krachtige gemeenschap doe je als gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met als doel dat iedereen kan deelnemen aan onze samenleving, want daar draait het allemaal om. Aandacht voor het signaleren en bestrijden van eenzaamheid, jeugdzorg, maatschappelijke en recreatieve voorzieningen die laagdrempelig en beschikbaar zijn voor iedereen. We willen meer nadruk op preventiemaatregelen, want “voorkomen is beter dan genezen”:
 • Signaleren en bestrijden van eenzaamheid | Goede, tijdige en passende jeugdzorg | Laagdrempelige maatschappelijke en recreatieve voorzieningen | Verbinden van inwoners”
 • “..in samenspraak met inwoners kunnen we knelpunten op gebieden zoals verkeer en parkeren, vergrijzing, passende woonruimte, armoedebestrijding, verduurzaming en vergroening aanpakken.” (artikel De Brug 3 feb. 2022)

Wat wil men gaan doen

 • .

PPA (nu 7 raadszetels)

Uitgangspunten

 • “Mensen met een minimaal inkomen | Ook minima moeten kunnen meedoen in onze samenleving. Daarom moet er een goed vangnet blijven voor zorg en inkomen. Op die manier voorkomen we dat minima in een sociaal isolement komen, en mee kunnen doen met de samenleving.
  Speciaal gaat onze aandacht uit naar kinderen die opgroeien in een omgeving met armoede. Wat de PPA betreft doen we er alles aan om te voorkomen dat de armoede waarin kinderen opgroeien zich niet vertaalt in kansenarmoede.

Wat wil men gaan doen

 • De PPA ondersteunt initiatieven zoals de Voedselbank, de Kledingbank en de Vincentiusvereniging Den Dungen en pleiten we er voor dat deze groepen mensen zich nu en in de toekomst kunnen blijven inzetten, zonder gehinderd te worden door een oerwoud aan regels of processen.”

VVD Sint-Michielsgestel (nu 2 raadszetels)

Uitgangspunten

 • “Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan

Wat wil men gaan doen

 • Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan.“

De hierboven beschreven uitgangspunten en voornemens hebben we aangetroffen op de websites van partijen en enkele uitlatingen in de pers.

Aanbevelingen Rekenkamerrapport Armoedebeleid 2020

Enkele aanbevelingen uit het rapport aan college van B&W van Sint-Michielsgestel zijn:

Aanbeveling 1: Gemeente moet regiefunctie in het armoedebeleid op zich nemen

 • Het groot en actief netwerk van zorgaanbieders en diverse (vrijwilligers)organisaties vraagt en verwacht dat de gemeente invulling geeft aan de eigen administratieve taak. Ook is er vanuit het netwerk behoefte aan een door de gemeente actief ingevulde regierol, zodat er geen overlap in voorzieningen ontstaat.
 • Koester het netwerk. Geef als gemeente invulling aan de regiefunctie in het netwerk en draag daarmee bij aan een heldere rolverdeling tussen partners

Aanbeveling 2: Richt je als gemeente op de risicocategorieën voor armoede en benader deze pro-actief en betrek meer de relevante netwerkpartijen

 • Het huidige beleid leunt nog op de gedachte van eigen initiatief en zelfredzaamheid, maar psychische belasting van armoede belemmert het vermogen van mensen om zichzelf te redden. Ook overschatten mensen in armoede soms hun eigen zelfredzaamheid. Het vraagt van de gemeente een proactieve aanpak om de doelgroep te benaderen
 • Richt je als gemeente op de risicocategorieën voor armoede en benader deze actief en persoonlijk en gericht op het gehele huishouden. In lijn met aanbeveling 1 is ook hier de rol van het netwerk onmisbaar. Zet als gemeente in op het vergroten en verbinden van relevante netwerkpartijen en benut de beschikbare kennis en kunde van deze actoren.
  Volgens het rapport zijn de risicocategorieën om in armoede terecht te komen: Kinderen, Bijstandsgerechtigden, Werkende armen (in loondienst) , Zelfstandige ondernemers , Éénoudergezinnen, Ouderen (ouder dan 80 jaar) , Vluchtelingen en Mensen met schulden.

Aanbeveling 3 (aan de raad en aan het college): Borg dat er voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is

 • De gemeentelijke capaciteit was in 2018 en 2019 te beperkt om volledig invulling te geven aan het armoedebeleid.
 • Borg als gemeente dat er voldoende capaciteit is om invulling te geven aan het armoedebeleid.

Reageren?

Voor reacties en evt. aanvullingen of wijzigingen houden we ons aanbevolen. Stuur daarvoor een mail naar communicatie@vincentiusgestel.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *